Radisson aims to double Indian Ocean portfolio by 2022